മുറിവ് പറ്റിയാൽ

ചീരാപരങ്കിമുള കിന്റെ ഇല ,തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല ,പുല്ലാണി തൂമ്പ് എന്നിവ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി മുറിവിൽ വെച്ച് കെട്ടുക .

വീഴ്ച്ചയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ചതവും ഉളുക്കും പറ്റിയാൽ
മുറു,ശന്നിനായകം എന്നിവ കോഴിമുട്ടയിൽ അടിച്ച് പശുവിൻ നെയ്യിൽ പൊരിച്ചു കഴിക്കുക.

എട്ടുക്കാലി,തേൾ മുതലായവ കടിച്ചാൽ

പച്ചമഞ്ഞൾ അരച്ചു കടി കൊണ്ടാഭാഗത്ത്‌ വെച്ചു കെട്ടുക .മുരിങ്ങയില നീര് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക

 

Tags :

Nine Ways to Drop Weight Fast Through Ayurveda, the Natural Path to a Slim and Happy Life

1. The Timing of Your Meals Is Crucial- The biggest meal is always in the middle of the day. This is because the liver digests your food in the middle of the night and if you eat and drink tons of food at night then it will be overloaded. If you wake up groggy in the morning, it could be because your liver was unable to effectively digest all of your intake. You should ideally eat your last meal of the day before the sun goes down. This will obviously vary depending on the season, but it’s a goal to shoot for. The meals should be in the Slow Food style of eating without too many distractions. When you don’t eat as much at night, you’ll be shocked by how much your body just drops weight.

2. Drink a large glass of warm water with organic lemon in it upon waking to stimulate the bowels. This boosts the entire digestive system and gives you a fresh start to your day.

th7ESBDMPA3. Exercising enough to break a sweat is suggested as a daily morning practice for healthy weight loss; 45-60 minutes is ideal, but even 30 will do. Find an activity that you can do for the rest of your life, or at least for the foreseeable future.

imagesA36RO20M 4. Find five to 10—or more—minutes of peace and relaxation in the morning. Mind/body practices like yoga, meditation, and qi gong elicit a relaxation response in the body. This helps to alleviate stress, one of the main causes of weight gain. It also puts us in a more mindful and present state of mind, allowing us to be better decision-makers as our day proceeds.

5. Eat three meals a day, with no snacking. Food is a fast-burning fuel, and when your body is given a constant fuel line, it forgets how to burn fat. Have breakfast, a medium-sized meal, between7:30 and 9:00 am. Have lunch, your largest meal, between 11:00 am and 2:00 pm. Have dinner, your smallest meal, between 5:30 pm and 8:00 pm, when your digestion is weakest.

6. Eat with the season, and preferably the region. Through the long, hot days of summer, Mother Nature offers us high-carbohydrate fruits and fresh vegetables to keep us cool and energized. In the fall and winter, the bounty consists of root vegetables, stored nuts, seeds and fruits, heavier meats and cheeses, and stored grains to insulate us from the cold. In the damp days of spring, nature brings us berries, green leafy vegetables, and sprouts to cleanse us from the heavy and acidic winter diet. When we eat as much organic and local food as possible, and feast on seasonal, whole foods, our bodies naturally digest and assimilate nutrients.

7. Experience all six tastes. In Ayurveda, we recognize six tastes: sweet, sour, salty, pungent, bitter, and astringent. Be sure to incorporate all six tastes into your daily diet. Sweet, sour and salty tastes are anabolic, or building, in nature and need the pungent, bitter, and astringent tastes, which are catabolic, or burning in nature, to balance them out. Too many sweet, sour, and salty tastes, as seen in the standard American diet, can cause fast weight gain. Foods that are bitter, such as leafy greens; pungent, such as spicy chili peppers; and astringent, such as pomegranate seeds, offer healthy counterpoints to the building nature of the sweet, sour, and salty tastes.

AAAY8. Move a little after each meal. Going for short walks after each meal stimulates peristalsis and digestion. It’s most important to go for a walk after lunch, preferably 10 to 20 minutes at a moderate pace. If possible, lie on your left side after walking for 10 minutes to further aid in digestion.

images1WVFDR419. Go to bed with the sun, and rise with the sun. Tapping into our natural circadian rhythms create a major hormone-balancing effect. Anthropologically speaking, our ancestors had no reason to stay up late at night. They would have slowed down when the sun went down, and maybe sat around a fire or a candle for a while before calling it a day. The screens that we stare at late at night cause stimulation in the brain that keeps us awake and wired after our body naturally wants to slow down. Two hours before bed, start to limit your screen time. Go to bed before 10:00 pm, when we get our second wind. Obtaining a proper seven to nine hours of sleep a night gives the body time to detoxify and reset for the next day, and helps maintain healthy levels of cortisol (a stress-response hormone that causes weight gain).

Tags :